Тестове

Developmental Profile 3 Edition – Това е тест, който изследва детското развитие от 0 до 12 години, стандартизиран за България. Тестът изследва 5 области от детското развитие, които са ключови и дават изключително детайлен профил на детето, който подпомага диагностичните и терапевтични дейности. Провежда се под формата на интервю с родителя. Като част от екипа за стандартизация за България мога спокойно за заявя, че това е един изключително полезен диагностичен инструмент и аз го прилагам с удоволствие.

 

 

 

CARS 2 Edition – Световно призната скала за оценка на тежестта на детския аутизъм. Скринингът се състои от 15 айтема, които са степенувани по тежест. Използването на CARS 2 за оценка на ефективността на провежданата терапия е едно от основните му предимства. Има и допълнителна форма за Аспергер синдром. За момента съм единственият сертифициран специалист за гр. Пловдив.

 

 

 

PSI 4 Edition – Този тест е проектиран да изследва степента на родителски стрес и по-конкретно, в кой момент стресът започва да влияе на семейната обстановка и на детското развитие. Семейната атмосфера и родителската грижа са безспорен фактор за доброто детско развитие. Родителството не е лесна задача и понякога имаме нужда съвет и разбиране.

 

 

Картинен тест за фонологично осъзнаване (Превенция на Дислексията) 4-7 години – Това е един от най-често прилаганите тестове в моята практика. Тестът е български, специално проектиран за деца, които не са ограмотени и е изцяло картинен. Областите, които изследва са ключови за успешното четене и писане в училище. Обучителните трудности имат своите прояви още в предучилищна възраст и навременната терапия е изключително полезна.