The Hanen Program ® It Takes Two To Talk ® (родителски тренинг)

The Hanen Centre®, Canada

Ханен е канадски център с нестопанска цел, който има глобално влияние в областта на семейния подход и ранната интервенция за езиковото развитие на деца от 0 до 5 години, благодарение на програмите, които са разработили през годините. Тяхната мисия е да предоставят на родителите и логопедите, като специалисти, знанията и обучението как да помогнат на деца да развият максимално своите езикови, социални и академични способности. Това включва както деца с нормално развитие, чийто родители искат да преминат обучение в програмите, така и деца с изоставане в езиково-говорното си развитие или тези с нарушения от Аутистичния спектър.

It Takes Two To Talk® – The Hanen Program® – програма за родители на деца с езиково-говорно забавяне

Програмата It Takes Two To Talk е разработена за обучение на родители на деца с късно проговаряне. Това е практика основана на доказателства, добре познат в световната практика модел на семейно ориентирана ранна интервенция за деца с късно или трудно проговаряне, които може да имат или да нямат други трудности в развитието си. Целта на програмата е да даде всички необходими знания и умения на родителя да се превърне в основния и най-важен фактор за развитие на комуникативните умения на своето дете, всеки ден, във всяка ежедневна ситуация. Изследванията върху It Takes Two To Talk показват, че програмата е ефективна и че когато родителите се научат да прилагат стратегиите, заложени в обучението, комуникативните, езиково-говорните и социалните умения на децата бележат значителен прогрес.
Родителската група в програмата It Takes Two To Talk се води от Ханен сертифициран логопед Гергана Бейчева, която е получила специализирано обучение като It Takes Two To Talk Program инструктор от The Hanen Center, Canada.

Какво преглага програмата It Takes Two To Talk на семействата:

 1.  Консултация за вас и вашето дете с водещия специалист логопед преди започване на програмата;
 2. Обучението се предлага в група от родители (до 8 семейства), за минимум 16 часа (6 до 8 групови обучителни сесии и 3 индивидуални сесии за всяко от семействата);
 3. Програмата е подпомогната от удобна и лесна за използване работна книжка за родителя на български език и учебник за родителя на английски език;
 4. Програмата се води от Ханен сертифициран логопед, който е преминал специализирано обучение за инструктор на The Hanen Program – It Takes Two To Talk®;
 5. Има три основни цели на програмата:
 •  Обучение на родители

  Родителите научават важни основни концепции за комуникацията и езика, напр. етапите на развитие на комуникацията; разликата между експресивен и импресивен език; важността на активното участие на детето в чести и максимално продължителни епизоди на интеракция със значим възрастен. Това знание помага на родителите по-добре да разберат етапа на комуникация, на който се намират техните деца и какви цели за развитието на комуникацията и говора да заложат. Това също повишава родителският отклик на коминикативните сигнали, които детето изпраща много преди да може да говори.

 • Ранна езикова интервенция

  Родителите се научават да прилагат гъвкаво стратегиите за улесняване и подпомагане на езика в различен контекст, така че намесата става естествена част от взаимодействието между родители и деца. Стратегиите подбрани от логопеда за всяко семейство за обвързани с комуникативните цели на детето, които са разработени в екип от логопеда и родителите. Тъй като ефективното и последователно използване на стратегиите от родителите е от решаващо значение за напредъка на детето, сесиите с видео обратна връзка играят важна роля в подпомагането на родителите да променят своето интерактивно поведение. Логопедът играе важна роля в модифицирането, индивидуализирането и подкрепата на семейството през цялата програма, както и след нейния край.

 • Социална подкрепа

  В програмата It Takes Two To Talk, родителите получават формална и неформална социална подкрепа. Това е показало, че има положителен ефект върху благосъстоянието на детето и неговото семейство, особено, ако детето е с увреждания (Shillinger et al. 2013). Логопедът, чиято мултифасетна роля включва това да бъде инструктор на групата, терапевт, треньор и консултант оказва по-формална подкрепа. Родителската група от своя страна осигурява неформална подкрепа чрез споделянето на общ опит на хора в сходна ситуация, които могат да бъдат наистина съпричастни. Резултатите от изследването за удовлетвореност на потребителите на Girolametto, Tannock & Siegel (1993) след програмата It Takes Two To Talk потвърждават ценността на подкрепата, която родителите са получили.

It Takes Two To Talk е една от най-известните и най-изследвани програми в света за ранна езикова интервенция (McCauley & Fey, 2006). Обоснована с доказателства и в съответствие с най-добрите практики по отношение на използването на натуралистичен контекст и подход, ориентиран към семейството, It Takes Two To Talk дава възможност на родителите да развият своите силни страни и да придобият нови умения. Помощ от този тип позволява на родителите да контролират с повече увереност положителните промени в собствения си живот, както и този на собственото си дете (Dempsey & Dunst, 2004).
Като Ханен специалист вярвам в това, че родителят е най-важният и ценен ресурс, с който децата разполагат, за да се развиват по най-добрия начин, а сега благодарение на програмата It Takes Two To Talk имам ефективен инструмент, с който мога да ви науча как да бъдете най-добрата си версия родител.

За повече информация за предстоящите родителски групи, моля, свържете се с мен. Преди всяка програма, за заинтересованите родители се провежда ориентация, която е напълно безплатна, на която ще бъдат запознати с целите, обхвата и условията на програмата.